คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษิท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
เภสัชกร ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
นายแพทย์ภูกฤษ เวชโอสถศักดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
ดร.พงษธรณ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
รศ. วิสาข์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
คุณชนะ อยู่ฉ่ำ ผู้อำนวยการสายส่งเสริมการขายและการตลาด
ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ แสนหาญ ผู้อำนวยการส่งเสริมสายการเงินและบัญชี
คุณธนารักษ์ สิมะจารึก รองผู้อำนวยการสายส่งเสริมการขายและการตลาด
คุณพนารี อรรถาเวช รองผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี
คุณนันทิยา ย้อมปัญญา รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ


Visitors: 72,211