ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการสมัครงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

1.1    เพื่อการสรรหาบุคลากรและก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน

1.2    เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือตามสัญญาจ้างงาน

1.3    เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคงคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ

1.4    เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของกระบวนการสรรหาบุคลากรและว่าจ้างพนักงานของบริษัท

 

2.1      แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

(2.1.1)  ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา การรับสมัครฝึกงาน (เช่น ใบสมัครงาน, ใบรับสมัครฝึกงาน, ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา,  ประวัติการทำงานโดยย่อ (CV หรือเรซูเม่ (Resume)) รวมไปถึง เอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

(2.1.2)  ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากเว็บไซต์รับสมัครงาน (Recruiter Website) ตัวแทนจัดหางาน (Headhunter) หรือจากพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ

(2.1.3)  ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการโทรศัพท์หรือวีดีโอคอล (Video Call)

(2.1.4)  ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจได้รับเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(2.1.5)  ใบสมัครงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ เมื่อเริ่มต้นหรือระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร

(2.1.6)  การสนทนาโต้ตอบกับท่านโดยการสัมภาษณ์ ประชุม หรือโดยวิธีอื่น เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพและ/หรือเสียง เป็นต้น

 

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น เอกสารอ้างอิงจากนายจ้างเดิม (เช่น ระยะเวลาการทำงาน ผลการปฏิบัติงานระหว่างการทำงานให้กับนายจ้างเดิม เป็นต้น) ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติการทำงาน ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิต และข้อมูลประวัติอาชญากรรม

 

2.2    ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

(2.2.1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ   ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย  ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

(2.2.2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

(2.2.3) ข้อมูลการศึกษา เช่น รายละเอียดประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการจบการศึกษา

(2.2.4) ข้อมูลครอบครัว เช่น ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง                บุคคลที่เป็นคู่สมรส และบุตร

(2.2.5) ข้อมูลการทำงาน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวัติการทำงาน (CV หรือ Resume)

(2.2.6) ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม: ข้อมูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญ และการประกันภัย)

(2.2.7) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจจะได้รับระหว่างการสัมภาษณ์งาน

(2.2.8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่นข้อมูลศาสนาที่นับถือ เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลพันธุกรรม  และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

 

ทั้งนี้  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการสรรหาและพิจารณาบุคลากร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

 

2.3    การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ เราอาจปฏิเสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 

3.1  ฐานสัญญา (Contract) ใช้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของท่าน

 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

 • เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง ในกรณีที่สามารถกระทำได้

 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

 • เพื่อจัดทำบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของบริษัทฯ

 

3.2  ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) ใช้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

 

3.3  ฐานความยินยอม (Consent) ใช้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง ในกรณีที่สามารถกระทำได้เท่าที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

 

3.4  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)  ใช้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่าน

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสรรหาว่าจ้างบุคลากร เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอ้างอิง  สถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติในนามของบริษัทฯ (เช่น บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นต้น) ก็ได้

 

4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและบังคับใช้อย่างเป็นระบบภายในบริษัทฯ

 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานั้น

 

หากท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นพนักงาน  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปหลังจากสิ้นสุดกระบวนการสรรหาเป็นระยะเวลาอย่างสูงไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 

6.1    สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

 

6.3    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

 

6.4    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6.5    สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

 

6.6    สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6.7    สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

 

6.8    สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.

 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

 

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Safeguards) มาตรการเชิงการบริหารจัดการ (Administrative Safeguards) และเชิงกายภาพ (Physical Safeguards) เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยพิจารณาดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 รวมทั้งประกาศหรือคำสั่งอื่นของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

8. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่

 

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
47/2 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
เบอร์โทร +662-840-4333
Email : dpo@nutritionsc.co.th

Privacy Notice – Job Applicants

 

This Privacy Notice (“Privacy Notice”) is prepared to inform you of details about the collection, use and/or disclosure of your Personal Data regarding job application with Nutrition Sc Company Limited (hereinafter referred to as the “Company” or “us” or “we”).

 

1. Purposes of collection, use and/or disclosure of Personal Data

The Company collect, use and/or disclose your Personal Data only where there are proper reasons and/or legal grounds to do so. This includes sharing it to third parties under the following main purposes:

1.1    For recruiting personnel and before the Company enters into an employment contract with you;

1.2    For processing your Personal Data in compliance with the law, obligations under the law or the employment contract;

1.3    For the Company’s legitimate interests in processing your Personal Data while still considering that your fundamental rights does not exceed the benefits of the Company;

1.4    For a specific purpose in accordance with the consent you gave to the Company in processing your Personal Data.

 

2. Collection of Personal Data

The Company collects and uses many kinds of Personal Data, depending on the circumstances that are relevant to the recruitment process and on-boarding process of the Company.

 

2.1    Sources of data for the collection of Personal Data

The Company collects your Personal Data from a variety of sources, such as:

 • Information obtained directly from you as part of the job, scholarship and internship recruitment process (i.e., job application, scholarship application, internship application, brief work history (CV or resume)) and identity documents such as identity cards, passports, driving license, etc.;

 • Information which the Company receives from recruiter websites, headhunters or from current employees of the Company.

 • Data that the Company received during the recruitment process, whether from telephone or video call;

 • Data that the Company has or may have received when you used the Company’s systems, tools or websites;

 • Job application or other information in the documents that you are provided to the Company at the beginning or during the recruiting process;

 • Correspondence with you through interviews, meetings or other devices e.g., CCTV, visual and/or voice recording equipment, etc.

 

In some cases, the Company may collect your personal information from third parties, such as references from previous employers (such as years of services, performance during work for the former employer, etc.), information that can be accessed from various sources such as LinkedIn, JobsDB, Facebook, etc., information obtained from a resume verification service provider, information from credit companies and criminal records.

 

2.2    Categories of Personal Data collected, used or disclosed

The categories of your Personal Data that the Company collects, uses or discloses (collectively “process” or “processing”), subject to applicable law, includes but is not limited to the following:

(2.2.1) Personal details: First name and surname, gender, date of birth, marital status, military status, personal identification number, passport number, other identification number issued by the government authorities to be used as an identity verification document, nationality, photograph as it appears on the identification card, passport or driving license, signatures, identity verification information, photograph and CCTV image/footage;

(2.2.2) Contact details: Address, telephone number and e-mail address;

(2.2.3) Educational details: Details of educational background, transcript and educational achievements;

(2.2.4) Family details: Names and contact details of family members, including spouse and children;

(2.2.5) Professional details: Details of profession, professional memberships, employer’s feedback, your qualifications, skills, experience and employment history (CV or resume);

(2.2.6) Financial and transactional details: Salary and benefits (i.e., bonus, provident fund, pension and insurance);

(2.2.7) Other details: Information received or may have been received during a job interview; and

(2.2.8) Sensitive Personal Data: such as religion, race, health data and medical data, and criminal record.

 

The Company may also collect some sensitive Personal Data about you for use in recruiting and considering who will fit the job. However, the Company will not collect, use and/or disclose this type of data without your explicit consent unless the law allows the Company to do so.

 

2.3    Refusal to give Personal Data to the Company

Under the circumstances where it is necessary for the Company to collect your Personal Data and you refuse to give your Personal Data to the Company, the Company may refuse to take other relevant actions.

 

3. Processing of Personal Data

Pursuant to the purposes, the Company may process your Personal Data in accordance with applicable law and a legal basis. The legal basis on which the Company performs such processing are as follows:

 

3.1  The purposes of collection, use and disclosure of Personal Data under contractual basis shall be following:

 • To perform any action in connection with your job or internship application.

 • To perform any action in connection with your scholarship.

 • To verify your identity.

 • To assess competence, qualifications, and suitability for the position.

 • To conduct background checks and reference with if it is possible.

 • To communicate with you about the recruitment process.

 • To prepare a record about the Company’s hiring process.

 

3.2  The purposes of collection, use and disclosure of Personal Data legal obligation basis are for complying with the legal requirements.

 

3.3  The purposes of collection, use and disclosure of Personal Data under consent basis are for conducting background checks and reference with, if it is possible, to the extent with your consent.

 

3.4  The purposes of collection, use and disclosure of Personal Data under legitimate interest basis are to prevent crimes and manage the security of the Company’s premises, the Company may, for example, install a closed circuit television (CCTV) in and around the Company’s premises and these may collect your photos, videos or voice recordings.

 

4. Disclosure of Personal Data

The Company may disclose or send your Personal Data to third parties in order for these individuals to process your Personal Data in the following ways:

 

4.1    Disclosure of Personal Data to third parties

For the purposes of recruitment, we may disclose your Personal Data to reference person, educational institutions (such as universities, colleges, etc.) to verify information that you provide to the Company, the data processors of the Company, and/or third parties who are performing background checks on behalf of the Company (e.g., credit companies, criminal background examination agencies, etc.).

 

4.2    Transfer of Personal Data overseas

The Company may be required to send or transfer your Personal Data overseas for storage and/or processing in the performance of a contract entered into between you and the Company. The Company will not allow unrelated persons to access the Personal Data and the Company will lay out appropriate security measures.

 

5. Retention of Personal Data

The Company will collect your Personal Data for as long as it is necessary to carry out the purposes of processing such Personal Data. The Company will retain your Personal Data for a period of 1 year from the date on which your relationship with the Company as a candidate expires. The Company will destroy, delete or make Personal Data non-personally identifiable information unless there is a legal obligation or technical reasons whereby the Company may keep your Personal Data for a longer period of time.

 

In case you are selected as an employee or interns, the Company will continue to retain your personal information after the end of the recruitment process, in accordance with the Privacy Notice, for the Company’s employees which is separate from this Privacy Notice for Candidates.

 

6. Data Subject Right

You have entitled to your Personal Data in accordance with the PDPA, and the Company will respect your rights and take actions promptly in accordance with any laws, rules or regulations, under certain circumstances, relating to the processing of your Personal Data

You have the following rights regarding your Personal Data:

 

6.1    Right to Withdraw Consent: In case where the Company processes your Personal Data with your consent, this right enables you to withdraw your consent to the Company processing your Personal Data at any time. The Company may continue to process your Personal Data if the Company has another legal basis to do so.

 

6.2    Right to Access: This right enables you to receive a copy of the Personal Data the Company holds about you.

 

6.3    Right to Correct: This right enables you to have any incomplete or inaccurate Personal Data the Company holds about you to become correct, current and complete.

 

6.4    Right to Erasure: This right enables you to ask the Company to delete, destroy or anonymize your Personal Data where there is no good reason for the Company to continue processing it. You also have the right to ask the Company to delete your Personal Data where you have exercised your right to object to the processing (see below). Nonetheless, exercise of such rights shall not be requested to be erased all personal data and the Company will consider a request to delete carefully, according to the law, regarding the processing of your Personal Data.

 

6.5    Right to Object: This right enables you to object to the processing of your Personal Data where the Company relies on legitimate interest and there is something about your particular situation which makes you want to object to the processing on this ground. You also have the right to object where the Company processes your Personal Data for direct marketing purposes, recording and analyzing psychological traits and profiling activities.

 

6.6    Right to Restrict Processing: This right enables you to ask the Company to suspend the processing of your Personal Data, for example, if you want the Company to establish its accuracy or a reason/lawful basis for processing it.

 

6.7    Right to Portability: In some cases, you have the right to request for a copy of your Personal Data in electronic form to be sent to other data controllers. This right can only be used for the Personal Data you submitted to the Company and the processing of such Personal Data is done with your consent or where such Personal Data is necessary to be processed in order to fulfill the Company’s obligations under a contract.

 

6.8    Right to Lodge a Complaint: This right enables you to file a complaint with a related government authority, including but not limited to, the Thailand Personal Data Protection Committee, when you see that the Company, the Company’s employees or service providers violate or do not comply with the PDPA or other notifications issued under the PDPA.

 

You may exercise your rights at any time by contacting the Company via the contact channels mentioned in Article 8 below.

 

The Company may be required to obtain certain information from you in order to verify your identity and certify your right to access Personal Data (or to exercise any other right) in order to comply with security measures that will ensure that your Personal Data will not be disclosed to anyone who has no right to access it.

 

The Company will make every effort to respond to all legitimate requests within 30 days. In some cases, it may take more than 30 days if your request is complex, or you submit more than one request. In such event, the Company will notify you and will keep you informed of the status of the request.

 

7. Security for your Personal Data

We have furnished the appropriate security measures covering the administrative safeguards, technical safeguards as well as physical safeguards in the purpose to protect loss of personal data or control the access of personal data to protect from loss, unauthorized access, alteration, modification, or disclosure without authorization in accordance with our Information Security Policy and Practice.

 

Additionally, with the purpose of retention your personal data as a confidentiality, integrity, and availability, we have also publicly established Privacy Notice in accompany with guidelines for security in the collection, use or disclosure of personal data, which will be reviewed from time to time suitably. In this regard, we will consider upon and abide by the Laws on Personal Data Protection, the Announcement of the Ministry of Digital Economy and Society concerning the Requirements for Personal Data Security Standards B.E. 2563 and the Announcement of the Ministry of Digital Economy and Society concerning the Requirements for Personal Data Security Standards (No.2) B.E. 2564, as well as other announcements or orders of the Office of the Personal Data Protection Commission.

 

8. Modification of the Privacy Notice

To comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562, the Company will review and revise this Privacy Notice regularly in which it may have affect to this Privacy Notice. You can view the latest changes available from the date below in the Privacy Notice through the Company’s website.

 

9. Contact Us

If you have any concerns or questions in relation to your personal data or in case of exercising the rights of data subject, please contact us following the information provided below:

 

Nutrition SC Co.,Ltd.

47/2 Moo 6 Phuthamonthon Sai 4 Rd., Krathumlom, Samphran Nakhonpathom 73220 Thailand

Tel :  +662-840-4333

Email : dpo@nutritionsc.co.th

Visitors: 72,208