ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ประกาศนโนบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

 

บริษัท  นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”)  ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็น (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต  (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัทฯ  (โดยเรียกรวมกันว่า “ลูกค้าองค์กร”) และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) – (3) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” และบรรดาบุคคลในข้อ (1) และ (2) รวมกันเรียกว่า “ลูกค้า” โดยบริษัทฯ  ทราบดีว่าท่านคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับบริษัทฯ นั้นไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจำเป็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือบริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทฯ โพสต์ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน โดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากบริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ  และตามความต้องการของท่านในผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของทั้งบริษัทฯ โดยตัวอย่างประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ วันเดือนปีเกิด ชื่อบริษัทฯ  ตำแหน่งงาน เงินเดือน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น ประเภทขององค์กรที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน แผนก อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทฯ ที่ทำงานหรือที่ถือหุ้นอยู่) สถานะทางการเมือง เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา รูปถ่าย ภาพถ่ายเสียงบันทึก เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ลายมือชื่อ บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อัตราส่วนการถือหุ้น รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ  และข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย

 

2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางทะเบียน ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร อีเมล รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก และเวลาที่สามารถติดต่อได้) และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

 

3) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ประกันสังคม รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัทฯ  (ที่ระบุรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ) หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 

4) ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับท่าน เช่น จำนวนบุตร อายุของบุตร จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว

 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ

 

6) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการชาระเงิน (เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต) หมายเลขและข้อมูลบัตรเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ข้อมูลพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีธนาคาร ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียน ที่มาของรายได้ รายละเอียดการจ่ายเงิน อันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและรายได้ต่อเดือน และข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน)

 

7) ข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ  รวมถึง สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ และรายการข้อมูลที่ท่านค้นหา

 

8) ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (Web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัทฯ  คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

 

9) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับ ใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขตัวถัง รุ่น รุ่นปี ปีที่ผลิต ขนาดเครื่องยนต์ อุปกรณ์มาตรฐาน ประวัติการซ่อมบารุง ระยะทาง สถานะน้ำมันหรือแบตเตอรี่ ประวัติการเติมน้ำมันหรือเติมพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟ้า สภาพเกียร์ ปัญหาหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน และข้อมูลประสิทธิภาพ ของยานพาหนะที่เข้าใช้สถานีบริการน้ำมัน หรือบริการ FIT Auto รวมถึงข้อมูลวัน เวลาและสถานที่การจองและรับรถที่เข้าใช้บริการ

 

10) ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทฯ รวมถึงรูปแบบหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ  ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ  ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆที่ท่านสนใจ รายละเอียดในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ  และข้อมูล ทางการตลาด เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ตามที่ระบุในแบบสอบถาม ผลสำรวจ แบบคำขอความคิดเห็น หรือกิจกรรมงานวิจัยต่าง ๆ

 

11) ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชี (Account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ

 

12) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ และวิธีการที่ท่านใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของบริษัทฯ  (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชมลิงก์ที่ท่าน คลิกเพื่อดู และข้อมูลอื่น ๆ )

 

13) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ  เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การบริหารการดำเนินงาน การชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ ในนามของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง ลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ

 

14) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่ท่านมีกับบริษัทฯ  เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสำรวจ งานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านลงเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา การอบรม หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ

 

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง ในกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน ในกรณีของลูกค้าองค์กร แก่บริษัทฯ  ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรือ อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ    คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ  หากไม่ได้รับความยินยอมหรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้หากบริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯ ได้บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่บริษัทฯ ทราบถึงกรณีดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือ ฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง

(1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น ส่วนลด สิทธิพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ จากบริษัทฯ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

(2) วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

 

2.2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ  โดยบริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ  (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้แก่ท่าน เช่น เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน เพื่อเสนอราคา (Quotation) ตามที่ท่านร้องขอ เพื่อให้บริการ รักษา ป้องกัน ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ  เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านและเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน การคืนเงิน การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ เพื่อดำเนินการและติดตามการจัดส่ง รับ ส่งคืน และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน

(2) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองตัวตนของท่าน

(3) เพื่อคัดเลือกลูกค้า เช่น เพื่อตรวจสอบสถานะลูกค้า และ/หรือการตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่น ๆ ของท่าน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า การตรวจสอบ คัดกรองรายชื่อบัญชีผู้ทิ้งงาน การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทำสัญญากับท่านหรือลูกค้า

(4) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูล ทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน และเพื่อประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะสมาชิกของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ คำติชม ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน และสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ  รวมถึงเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น รายชื่อ/รายนามลูกค้า) ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน

(5) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด สิทธิพิเศษ รวมถึงการแจ้งเตือนหรือแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านเคยได้ระบุความต้องการของท่านไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน รวมถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการเสนอขาย ข้อเสนอและสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสัมมนา การแข่งขัน การชิงโชค การชิงรางวัล การตั้งบูธและอีเว้นท์ร่วมกับสาขาเพื่อพบปะกับท่าน รวมถึงรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของบริษัทฯ  รวมถึงเพื่อร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อประมวลผลและดำเนินการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือลูกค้า

(6) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านได้รับ และที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านใช้จากบริษัทฯ  หรือท่านต้องการให้บริษัทฯ ติดต่อท่านผ่านช่องทางใด ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัทฯ  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสินค้าและบริการที่ท่านใช้จาก บริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่สนใจในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ช่วงเวลา ที่ตั้งของลูกค้า แนวโน้มของตลาด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด แคมเปญ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการที่มีอยู่ของบริษัทฯ  และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น

(7) เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่มอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการดำเนินธุรกิจ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ รวมถึงการจัดการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง การจัดทำสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  และทำการวิจัยตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและแบบแผนการบริโภค เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการวิจัย การประเมิน และการแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ  และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการใหม่ๆ

(8) เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมทั่วไปและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และ/หรือเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน

(9) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต

(10) การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

(11) เพื่อการแนะนำและการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล เช่น เพื่อทราบถึงความต้องการของท่าน และปรับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับท่าน

(12) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(13) การซื้อขายกิจการขององค์กร เช่น ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย โดยที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(14) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ บริษัทฯ ในกลุ่มหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการบริหาร การจัดทำรายงาน นโยบายภายในองค์กรตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  รวมถึงการบังคับทางสัญญาและการปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร

(15) เพื่อตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และ การควบคุมธุรกิจอื่น ๆ

(16) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ  อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดยบริษัทฯ อาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส ในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

 

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

 

3.1. ผู้ให้บริการ

บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทฯ อื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัทฯ  หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (4) ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา สำรวจตลาด และการตลาด (5) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (6) ผู้ให้บริการด้านการอบรมสัมมนา (7) ผู้ให้บริการการนำเที่ยว (8) ผู้ให้บริการด้านกิจการน้ำมัน (9) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (10) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร (11) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์

ทั้งนี้ ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

 

3.2 พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการธนาคาร การเงิน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัย ผู้ให้บริการโปรแกรมสะสมคะแนน รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ขายอื่น ๆ ซึ่งได้เสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ให้กับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกเปิดเผยหรือโอนในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

3.3 บุคคลภายนอก

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ  สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

 

3.4 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

 

5. ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ แจ้งแก่ท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 

6.1    สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

 

6.3    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

 

6.4    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6.5    สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

 

6.6    สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6.7    สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

 

6.8    สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.

 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

 

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

 

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการมาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

8. ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

 

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
47/2 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
เบอร์โทร +662-840-4333
Email : dpo@nutritionsc.co.th

Privacy Notice for Customer

 

Nutrition Sc Company Limited (hereinafter referred to as “company”, “we”, “us”, or “our”) recognizes to the importance of your personal data protection. The data subject of such personal data belongs to the person, who is (1) individual customer using our products and services, as well as a former customer, current customer, and potential customer; (2) employees, personnel, officer, representative, shareholder, authorized person, director, visitor, agent and other natural persons related to our corporate customer (collectively referred to as “our customers”), and (3) any natural who the company has obtained the personal data (such as, emergency contact person, spouse, ascendant, descendant, relative, child, employer, agent, beneficiary or reference person). The persons of (1) – (3) shall be collectively referred to as “you” and the persons of (1) and (2) shall be collectively referred to as “customer”. In this regard, the company acknowledges that you consider and take interest in how your personal data will be collected, used, disclosed, sent and/or transferred to a foreign country, where will be used providing and services by the company pursing to your requirements and other significances as deemed appropriately.

 

This Privacy Notice (“Privacy Notice”) applies to our products and services distributing to customers by our retail store, website, mobile application, sales representative, event kiosk, call center, social media, online channel, registration for reward and/or various services and other channels, where the company collects your personal data. However, please read and understand this Privacy Notice in accompany with the terms and conditions for such services as relating to you.

 

The company reserves the right, at its sole discretion, to amend this Privacy Notice from time to time. The Company therefore urges you to review and update this Privacy Notice regularly. Any amendment will be effective immediately upon the company’s post on our website or application.

 

1. Personal Data Collected by the Company

The Company may collect various types of your personal data either directly from you or indirectly from other sources, from the Company, or its business partners throughout your communication with the company and following your requirement in our products and services. The example of personal data, that may be collected, used, disclosed and/or transferred internationally by the company, are including but not limited to the following personal data:

 

1) Personal information, such as title, name-surname, age, occupation, date of birth, company name, position, salary, work experiences (e.g., type/business of organization, office, position, age of service, department, occupation, job title, shareholding in any company), political status, gender, nationality, marital status. educational background, photographs, audio recording, recording of telephone conversation, signature, recorded from CCTV, shareholding ratio, complaint, your opinions concerning the products and services of the company as well as any inquiries via social media.

 

2) Contact information, such as, registered address, residential address, business address, e-mail, phone number, business phone number, mobile phone number, fax number, postal code, social media account information (e.g., your LINE account information, Facebook account, and convenience time to contact) and other electronic contact information.

 

3) identifiable information issued governmental agencies, such as, an identification card number, passport number, tax identification number, social security number, including information from driving license, house registration, company certificate (specifying the name of the Company’s director) or other similar information.

 

4) Demographic information about you, such as, the number of your children, the age of your children, the number of family members, education level, and family incomes.

 

5) Behavioral data, such as, information about customer purchasing behavior and information obtained from using our products and services.

 

6) Financial information, such as, transaction price, fee, payment method (e.g., cash or credit card), cash card number and information, debit and credit card, PromptPay information, account number and type of bank account, bank account history, record of deposit and withdrawal in the bank account, current asset, source of income, payment detail, credit rating and monthly income, and subscription information on products and services (via application).

 

7) Important transaction information, such as, purchase history, purchase amount, purchasing behavior and/or using the company’s products and services, including your favorite preference and interest, as well as item searching for.

 

8) Information collected from your electronic device, such as, IP address or Internet Protocol address, web beacon, log, device ID, geographic coordinates (GPS), device model and type, network, connection and access information, Single sign-on (SSO), Login log, access time, duration spending on the Company’s page, cookies, login information, search history, browsing data browser, Browser, time zone setting and location, Plug-In Browser, operating system and platform, and other technologies on the device you use to access the Platform.

 

9) Vehicle information, such as, vehicle registration number (including vehicle registration number for temporary use), vehicle identification number (VIN), body number, model, model year, year of manufacture, engine size, standard equipment, service history, mileage, oil, or battery status, history of refueling, operation of the electrical system, gear condition, problem or any other information about your vehicle, and performance data of vehicle accessing gas station,
or FIT Auto services, including date and time when and where you booked for a service.

 

10) Information about marketing and communication channel, such as, your desire to receive our marketing information, including the form or means of communication that you would like to receive for our products and services, information on interaction between you and the company, other communication channels that you are interested in, details of communication between you and the company, and marketing information, for instance, information you provided to the company as indicated in the questionnaire, survey, opinion form or other research activities.

 

11) Profile information, such as, account identifiers, username and password, PIN ID code for purchasing the company’s products and services.

 

12) Usage data, such as, information about your use of the website, platform, using of products and services, and how you use or interact with our advertisement (including the content you visited, link clicking to view, and other information).

 

13) Information concerning relationship management with the Company’s customers,
such as, opening a customer account, operation management, payment, dispute resolution, processing, and reporting on behalf of customer. Such personal data may include your signature and record of communications between you and the company.

 

14) Other information, such as, information about your relationship history and detail that you have with the company, e.g., information given to the company by you as specified in the contract, registration information, application, survey, research, or information collected when you participated in the Company’s business activities, seminars, training, or social events.

 

If you have provided personal data (e.g., first-last name, address, and contact information) of another person, such as, emergency contact person, spouse, wife, ascendant, descendant, relative, child, employer, agent, beneficiary, or reference person, in the case that a customer is a natural person or employee, shareholder, director or person related to your organization. In the case of corporate customer, you should ensure that you have authority to provide such personal data and allow the company to use such personal data under this Privacy Notice. In addition, you are responsible for notifying those persons of this Privacy Notice and/or (also) obtain their consent, if necessary, and/or on the ground of another legal basis.

 

The Company shall not collect personal data of minor (person who is under the age of majority, that is, less than 20 years of age or under the age of marriage as required by law), quasi-incapable, incompetent person and shall not allow such persons to apply for use or purchase our products and services without a consent or without another legal basis. If the company recognizes that the company has accidentally collected personal data from these persons without a consent and without any other legal basis, the company will delete such personal data promptly. The Company in addition to suspend providing a service to these persons, unless
in the case where the company may rely on criteria or legal basis other than a consent.

 

2. Purpose and legal basis for Processing Personal Data

2.1. Objectives that the Company processes for collecting, using, or disclosing your personal data on the basis of explicit consent:

(1) Marketing and Communications for marketing, communication, sales, offering, special offer, offering promotion, discount, privilege, notification, news and products and services from the company and/or business partners that the Company cannot rely on any other legal basis.

(2) Various purposes for using sensitive personal data, The Company will collect, use and/or disclose sensitive personal data only with your express consent or only when permitted by law.

 

2.2. Other objectives for collecting, using, or disclosing your personal data, the company may rely on the ground of other legal basis (1) for the contract performance basis; for initiating a contract or entering into a contract or performing a contract with you; (2) for the legal obligations basis according to the company’s rules and regulations; (3) for the legitimate interests basis; (4) for prevention or suppression of harm to life, body or health of a person; and/or (5) for public interest basis to carrying out the tasks for public interest or performing duties in the exercise of state power or other legal basis as permitted by the Personal Data Protection Act, as a case may be, to collect, use and/or disclose your personal data for the following purposes:

(1) To supply products and provide services to you, for example, to fulfill your request before entering into a contract; to enter into a contract and deal with the contractual relationship between the company and you; to bid (quotation) as you request; to provide, maintain, prevent, audit and improve our services; to facilitate your convenience; to support and carry out other activities related to the company’s products and services; to manage your account; to transact financial transaction related to payment, refund, issuance of voucher, receipt and invoice;
to process and track a shipment, receipt, return and replacement of our products and services; including to verify, confirm and cancel of transactions processing your order.

(2) Registration and identical verification, for example, to register, verify, and authenticate your identity.

(3) To select customer, for example, checking customer status and/or other history background, risk assessment relating to you and customer, auditing, screening of job abandoner list, evaluating the suitability and qualification of you and customers, issuing a request for quotation, and invitation for bidding or entering into a contract with you or customer.

(4) To contact and communicate with you, for example, contacting, coordinating, providing services, public relations, presenting marketing information, sales, special offers, promotions, notifications, news and information about our products and services to you; and to process and update your personal data as a current member of company; to handle all aspects related to customer service, whether it is an inquiry, request, feedback, complaint, claim, dispute or indemnification; to provide assistance and troubleshooting technical issues; to notify a troubleshooting and survey your opinion and satisfaction regarding our services or activities, including to update your personal data (such as, customer name) and to store relevant documents that may be referred to you.

(5) Marketing and communication, for example, for marketing, communication, sales, offer a promotion or special offer, discount, privilege, notification of news and information about our  products and services and/or business partners pursing to your requested, including products and services information that are close to your interests, history of receiving product and services both in directly and indirectly allowing you to participate in our offer, privilege, campaign, event, seminar, contest, sweepstakes, prize draw, booth, event as well as other promotional and related advertising services; to facilitate you participating in our activities; to cooperate with our brand; and to process and register your account, etc., for providing our best service to the customers.

(6) Profiling and data analytics, for example, for more information about our products and services that you may be interested or the processing of your personal data, e.g., considering the type of products and services that you used; your request to contact in any channels, etc., to explore your satisfaction in our services; to collect information for statistical and behavior analysis; to analyze information of interested customers in each product; time analysis; customer’s office; market trend. For the purpose of promoting marketing, campaign, new product, is to know you better and to resolve a problem occurring from our products and services, as well as to elevate our business.

(7) To improve and upgrade our products and services, for example, to evaluate, develop, manage, upgrade, and develop our products and services providing to you, including but not limited to our system and business operations, our performance, developing and improving our marketing strategies, products, and services. This includes managing, auditing, reporting, controlling, or managing risks, statistical preparation, trend analysis, planning or any other related to or similar activities. In addition to comply with internal data retention, to analyze and manage the company’s business, to conduct market research, surveys, assessments, behaviors, statistical data, market segmentation trends and consumption patterns, to analysis the company’s data for research, evaluation and problem-solving, to improve a quality, safety and security of our products and services, and to develop and improve our new products and services.

(8) To carry out training activities, both in general and electronic training (e-learning) and/or to issue a training certificate.

(9) Information technology management, for example, for the purpose of company managing, conducting public relations within the organization, information technology system management, communication management, security system of organizational information technology, including control and logging of access to the system, system monitoring, devices, and internet system.

(10) Operation of website, mobile application, and platform, for example, to maintain, operate, monitor, and manage the website and platform facilitating and assuring you that the website and platform are operating smoothly, efficiently, and safely; to facilitate your use of our website and platform; to improve our plan and content on the website and platform.

(11) To recommend and personalize content, for example, to know your requirement and adjust our products and services suiting to you.

(12) Compliance with legal obligations and the order of government agencies,
for example, taking legal actions, proceeding following with the order of government agencies and the foreign government agencies and/or cooperating with a court, regulator, government agencies and law enforcement agencies. In the case there is reason to believe that it must comply with or cooperate with the law and/or order, the company may need to disclose your personal data complying with the law, legal process, or the state order strictly. This includes to carry out internal investigative procedures, to prevent crime, fraud and/or to establish legal claims.

(13) The acquisition of organization, for example, in the case of organizational restructuring, merger and acquisition, sales, acquisition, joint venture, assignment, transfer of ownership, divestment, sales of property, stock, or any similar transaction, either partially or completely, the company may disclose your personal data to the assignee of rights and/or obligations of company, whether single or multiple people. Where the disclosure of such personal data is a part of such transaction, the company will comply with this Privacy Notice, in order to respect your personal data.

(14) To protect the Company’s interests and related parties, for example, to maintain the safety and confidence of the company’s business or other related to persons; to exercise their rights and protect their interests or other related to persons when it is necessary and lawful,
e.g., to detect, prevent and act on any fraud, infringement of intellectual property complaint or violation of the law; to manage and prevent loss of property; to ensure compliance with the company’s rules and regulations, the group of company or other related to persons; to detect and prevent wrongdoing within the company’s premise, as well as the use of CCTV to monitor various situation to prevent and report crime; to maintain the security and accuracy of the company’s business, to carry out administration, to prepare a report and internal policy according to the Company’s operation, including the contract enforcement and compliance with internal policy.

(15) To detect a fraud, for example, to verify your identity complying with the laws and other regulations (e.g., to comply with anti-money laundering rules and prevent fraud), including internal audits and internal records, property management, fraud database, system, and others business control.

(16) To prevent or suppress a danger to life, body, or health to a person.

In non-providing your personal data to the company, it may affect to you, that is, the Company may not be able to perform an obligation following your request or according to the contract. In this regard, the company may not be able offering or providing the company’s products and services, whether in whole or in part, to you as well. You may also not be comfortable or did not receive any performance of the contract carrying out by us and may be damaged/lost in some cases. In addition, failure to do so may affect to the compliance with any laws, that are obliged by the company and you, as well as be punished by the law accordingly.

3. The Disclosure or transferring of Your Personal Data

The Company may disclose or transfer your personal data to the following third parties, who may collect, use, or disclose personal data under the purposes stated in this Privacy Notice. However, you may also obligate complying with the privacy notices of those third parties. We thus recommend you read the privacy notices of those third parties to learn more about collecting, using, or disclosing your personal data by them.

 

3.1. Service Provider

The Company may employ other companies, agents, or contractors to provide a service on the behalf of the company or to facilitate our products and services to you. The Company therefore may disclose your personal data to third party, who is service providers or distributors, as follows, including but not limited to: (1) Developer of infrastructure, internet, web-Site and service provider on information technology (2) Service provider on logistics and freight (3) Service provider on data analytics (4) Communication agent or agency on media advertising, market survey and marketing (5) Service provider on Cloud storage (6) Service provider on training (7) Service provider on travel agency business (8) Service provider on fuel business (9) Service provider on payment and payment systems (10) Service provider on storage and/or Shredders (11) Service provider on printing.

In providing such services, the service provider may have to access your personal data. However, the company will provide your personal data, where is only extent necessary for services, to such service provider and will also request that service provider for non-use your personal data for any other purposes.

 

3.2 Business Partner

The Company may disclose and/or transfer your personal data to its business partners for the purposes of conducting its business and services in connection with banking, finance, e-wallets, insurance, loyalty program, including other service providers and vendors offering products and services to you. Any disclosure or transfer therein shall be subject to a third-party privacy notice unless this privacy notice.

 

3.3 Third person

In some cases, the company may be required to disclose and/or transfer your personal data to governmental agencies, law enforcement agencies, courts, officials, regulator, or other persons, in the event that there is a reasonable reason to believe that the company is necessary to comply with legal obligations or law; or to protect the rights of the company and others;
or for the safety of person; or to investigate, prevent, or handle with fraud issues or in terms of security or safety.

 

3.4. Assignee of rights and/or obligations

In the case of organizational restructuring, merger and acquisition, sales, acquisition, joint venture, assignment, transfer of ownership, divestment, sales of property, stock, or any similar transaction, either partially or completely, the assignee of rights and/or obligations of the company will abide by this Privacy Notice, in order to respect your personal data.

 

4. Transferring of Personal Data to a Foreign Country

We may transfer your personal data to a foreign country, where the destination country may provide the standard of personal data protection higher or lower than provisions in Thailand. In this regard, where it is necessary to transfer your personal data to a foreign country in which there are lower standards of personal data protection, the company will observe all instructions and measures ensuring that your personal data is protected in sufficient level. The person receiving such personal data provides the appropriate personal data protection standards as required by law and if it is necessary, in addition, the company may request your consent transferring your personal data to a foreign country where is required by law.

 

5. Retention Period for your Personal Data

We will retain your personal data for a period as reasonably necessary to use following the purposes of collection provided herein, nevertheless, we may retain your personal data longer, where is necessary and/or where is required by the applicable law.

 

6. The Right of Personal Data Subject

You are entitled to exercise the rights of data subject in accordance with the laws on Personal Data Protection, whereby the Company will respect your rights and proceed complying with the law, statute or regulation relating to the processing of your personal data under certain circumstances promptly. You have the rights to process your personal data as follows:

 

6.1    Right to withdraw consent

In the event that the company processes your personal data pursuing to your consent, you have the right to withdraw your consent for processing your personal data to the company at any time. The company may however continue to process your personal data on the ground of another lawful basis.

 

6.2    Right of access

You have right to request for a copy of your personal data from the company.

 

6.3    Right to rectification;

You have right to rectify your personal data to be accurate, up-to-date and complete.

 

6.4    Right to erasure

You have the right to request the company to delete, destroy, or anonymize your personal data in the circumstances that there is no reasonable reason for the company to continue processing your personal data. In addition, you can require the company to delete as well as exercise the right to object where is stipulated in the next Article. Nonetheless, the exercise of right hereof shall not be for the purpose of erasure all personal data, and the company shall carefully consider each request by the laws on processing your personal data.

 

6.5    Right to object

You have the right to raise an objection to the processing of your personal data in certain circumstances prescribed under the laws on personal data protection. Besides, you have the right to object to the processing of your personal data in the case that the company processes your personal data for marketing purposes, recording and analyzing the psychological and behavioral characteristics of individuals (Profiling).

 

6.6    Right to restriction

You have the right to request the company to restrict of processing of your personal data temporarily, for instance, when you wish the company to correct your personal data or when you request the company to justifying the lawful basis for processing under the laws on personal data processing.

 

6.7    Right to data portability

In some cases, you may request the company to transfer or transmit your general personal data to other data processor via electronics. However, this right is particularly in the case of your personal data submitted to the company by consent basis, or where such personal data is required to be processed in order to fulfil the obligation under the contract.

 

6.8    Right to lodge a complaint

You have the right to lodge a complaint to the governmental agencies as well as the Personal Data Protection Committee in the case that you believe that the Company, its employees, or service provider violates or fails to comply with the law on personal data protection or other announcements issued by the virtue of such a law.

 

At any time, you may exercise your rights by contact the company following information provided in Article 8. of this privacy notice.

 

The Company may request some certain information from you to verify your identity and ensure your right to access personal data (or to exercise any other rights) to observe the security measures ensuring that your personal data will not be disclosed to any person,
who is not entitled to access such information

 

The Company will endeavor responding to all legitimate requests within 30 days. In some cases, the Company may take more than 30 days if your request is complicated, or you are submitting more than a request. Following to such event, the Company will notify and keep you posted the status of your request at all the times.

 

7. Security for your Personal Data

We have furnished the appropriate security measures covering the administrative safeguards, technical safeguards as well as physical safeguards in the purpose to protect loss of personal data or control the access of personal data to protect from loss, unauthorized access, alteration, modification, or disclosure without authorization in accordance with our Information Security Policy and Practice.

 

Additionally, with the purpose of retention your personal data as a confidentiality, integrity, and availability, we have also publicly established Privacy Notice in accompany with guidelines for security in the collection, use or disclosure of personal data, which will be reviewed from time to time suitably. In this regard, we will consider upon and abide by the Laws on Personal Data Protection, the Announcement of the Ministry of Digital Economy and Society concerning the Requirements for Personal Data Security Standards B.E. 2563 and the Announcement of the Ministry of Digital Economy and Society concerning the Requirements for Personal Data Security Standards (No.2) B.E. 2564, as well as other announcements or orders of the Office of the Personal Data Protection Commission.

 

8. Contact Us

If you have any concerns or questions about any aspect of the Company’s practices in relation to your personal data, you may contact the company using the contact information provided below:

 

Nutrition SC Co., Ltd.

47/2 Moo 6 Phuthamonthon Sai 4 Rd., Krathumlom, Samphran Nakhonpathom 73220 Thailand

Tel :  +662-840-4333

Email : dpo@nutritionsc.co.th

Visitors: 72,171