ร่วมงานกับ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

ร่วมงานกับเรา

1. รองผู้อำนวยการสายปฎิบัติการ (DCOO)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์งานด้านการบริหารจัดการสายโรงงาน ปฏิบัติการสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.มีความรู้ในงานบริหารด้านโรงงาน สายการผลิต และสำ นักงานเป็นอย่างดี การคิดและตัดสินใจ ความรู้ด้านการวางแผน วิเคราะห์ได้ดี และ อื่นๆ ที่นำมาพัฒนางานต่อยอดได้เป็นอย่างดี

5.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

6.ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

7.มีลักษณะความเป็นผู้นำ

8.มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

รายละเอียดงาน

-ร่วมดำเนินการควบคุม ดูแล บริหารจัดการโครงสร้างธุรกิจในสายปฏิบัติการทั้งหมด (ได้แก่ บุคคล จัดซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต คลังสินค้า การจัดส่ง) ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุเป้าหมายองค์กร

-ดูแลควบคุมงบประมาณให้อยู่ภายใต้ที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด

-จัดทำ รายงานประจำ เดือนเสนอผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

-กำหนดทิศทางการเติบโต และแนวทางธุรกิจในสายงานปฏิบัติการร่วมกับผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

2. หัวหน้างานสรรหาสินค้า (Sourcing Supervisor)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ, หรือ ที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์ด้านการนำ เข้าส่วนผสมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี หากมีทักษะภาษาจีน พูด อ่าน เขียนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน

-สำรวจ สรรหา สินค้าใหม่/ผู้ผลิตรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

-ติดต่อ ประสานงาน นัดหมายการประชุมทางธุรกิจ สรุปและบันทึกรายงานการประชุม กับผู้ผลิตรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

-ขอเอกสาร Support, ข้อมูลสินค้า รวบรวมข้อมูลของผู้ผลิต ผู้ขาย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

-เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไข ต่างๆ และเปรียบเทียบผู้ขายให้ตรงความต้องการ

-ดำเนินการนำ เข้าตัวอย่างสินค้า จัดเตรียมเอกสารประกอบการนำเข้า พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ

-ประสานงานผู้ผลิตทำ เรื่องเคลมสินค้ากรณีสินค้ามีปัญหา

-เตรียมข้อมูล เอกสารในการจัดจำแนกพิกัดสินค้านำ เข้า กับกรมศุลกากร

-ดำเนินการทำ สัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ผลิตต่างประเทศ

-ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการนำ เข้าและส่งต่อให้ชิปปิ้งเพื่อตรวจปล่อยสินค้า ให้ทันตามระยะ เวลาและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

-จัดทำ Presentation ในการนำ เสนอสินค้า

-สามารถเดินทางไปต่างประเทศ/จังหวัด เพื่อ Audit Supplier

-วิเคราะห์ ประเมินผลการดำ เนินการ โดยสรุปข้อมูลรายงานประจำ สัปดาห์/เดือน/ปี ต่อสายการบังคับบัญชา

-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสายการบังคับบัญชา

 

3. เจ้าหน้าที่ขาย Food Ingredients

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีฐานลูกค้าและประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ด้าน Food Ingredients

4.ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

5.สามารถใช้คอมพิเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft

6.อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

7.เรียนรู้งานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้

8.มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง

 

รายละเอียดงาน

-ขายวัตถุปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredients)

-พบลูกค้า นำเสนอขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

-รักษาฐานลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ

-ทำแผนการขาย

-ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.เพศชาย

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Micresoft Office ได้เป็นอย่างดี)

4.มนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน

6.สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้

 

รายละเอียดงาน

-วางแผนการรับสินค้า การจ่ายสินค้า  การจัดเก็บสินค้า  การเคลื่อนย้ายสินค้า  และการแบ่งบรรจุให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  และปลอดภัย

-ตรวจสอบความถูกต้อง และสภาพของสินค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อ

-สุ่มตรวจเช็คน้ำหนักของสินค้าที่มาส่ง ประมาณ 5-10 %  ของจำนวนสินค้าที่มาส่ง หรือ 100 % สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ 100 % สินค้าที่ส่งมาสำหรับลูกค้าเฉพาะราย

-นำสินค้าที่มาส่งเก็บในที่ที่จัดทำแผนผังการจัดเก็บสินค้าไว้

-ตรวจนับสินค้า และสภาพสินค้าตามตารางที่วางไว้

-ทำการแบ่งบรรจุสินค้า

-จัดเก็บสินค้า ตามแผนผังการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง

-จัดทำข้อมูลด้านคลังสินค้าในระบบ ERP ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว

-จัดสินค้าไว้เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าในวันต่อไป ตามจำนวนและรายในใบรับคำสั่งซื้อได้ถูกต้อง ครบถ้วน

-จัดเตรียมใบ CERTIFICATE OF ANALISIS (COA) ไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการ

-ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสินค้าทุกครั้ง ก่อนจัดส่งให้แก่ลูกค้า

-ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนของสินค้าให้หน่วยจัดส่งตามรายการที่เบิก

-จัดทำรายงานสินค้ามีปัญหา รวมถึงรายงานปัญหาที่พบพร้อมวิธีการแก้ไข ส่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน

-กรณีพบสินค้า บรรจุภัณฑ์แตก เสียหายให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมแนวทางการแก้ไข และป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดซ้ำ

-ทำความสะอาดตัวอาคารคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยเสมอ

-ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการ

-ชุดยูนิฟอร์ม

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ

-กองทุนเงินทดแทน

-ประกันกลุ่ม

-เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข)

-ลาพักร้อนสูงสุด  12 วัน

-โบนัส

-ปรับเงินเดือนประจำปี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี

-งานสังสรรค์(ปีใหม่)

-เงินช่วยเหลือพิเศษต่าง  ๆ

-ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย

-ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ+โทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

-ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัท

-ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)

-กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน

-ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)

-จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)


Visitors: 72,189