วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION )

To be the Asian's leading and most trusted company in nutrition and health.

 

บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ด้านสุขภาพ โภชนาการ อาหารคน และอาหารสัตว์และครอบคลุมการให้บริการด้านนวัตกรรมครบวงจร

        MISSION

    

- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการผ่านงานวิจัยและเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

- มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทั้งคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง  

- พัฒนาระบบการให้บริการครบวงจร (OSS) ด้านการพัฒนาธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ 

- เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐานปรัชญาการทำงาน 6ค (คุณธรรม, คุณภาพ, คุณค่า, ความโปร่งใส, ความยั่งยืน, ความรู้และปัญหา) 

- มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3P (People, Profit, Planet)

 

Visitors: 72,200