สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

 

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารคน อาหารสัตว์ ยา และเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจสู่ความสำเร็จบนพื้นฐานของ 6 ค. ได้แก่ คุณธรรม คุณภาพ คุณค่า ความโปร่งใส ความยั่งยืน ความรู้และปัญญา ที่ปรากฎในยุทธศาสตร์การทำงาน ของบริษัทตลอดมา นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่สอดคล้องกับความคาดหวังจากผู้มีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงการพิจารณากระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภัยวิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ทำให้องค์กรตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับเปลี่ยนทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานแบบรู้จักถอยเพื่อตั้งรับ และรุกเพื่ออยู่อย่างยั่งยืน ให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ  แบบมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ โดยใช้จุดเด่นด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร พันธมิตรทางธุรกิจและความแข็งแกร่ง ด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่่อนำ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ก้าวไปสู่องค์กรธุรกิจที่มั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

 

สุดท้ายนี้ในนามคณะผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ทั้งลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยดีเสมอมา พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจจะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่กับ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเจริญและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตต่อไป

Visitors: 72,201