Nutrition SC - The leading company in food additives and ingredients business since 1981

Careers

CAREER


We deliver value through our products and services. Join us and being part of value creator for food, drug and cosmetic industries.

รายละเอียดงาน

• รักษาฐานลูกค้ารายเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ นำเสนอส่วนผสมอาหารในกลุ่มอาหารเสริม/อาหาร/เครื่องดื่มต่าง ๆ (functional ingredients)

• มีส่วนช่วยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาโปรเจคสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้า

• นำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า

• ดำเนินการขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า

• จัดทำตารางการเยี่ยมลูกค้า และรายงานผลการเยี่ยม วิเคราะห์ และประเมินผลการเยี่ยมลูกค้า

• จัดทำรายงานสรุป และผลงานการขายของตนเองในแต่ละเดือน

• ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง แนวโน้มผู้บริโภค และความต้องการของลูกค้า

• เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิง /ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

• วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

• มีประสบการณ์ทางด้านงานขายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร 3-5 ปี

• มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน

• บุคคลิกดี รักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร และ เจรจาต่อรอง

• ความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

• เรียนรู้งานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้

• มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตัวเอง


รายละเอียดงาน

   • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับบริษัท ฯ โดยคำนึงถึงช่องทางและโอกาสทางการตลาด

   • จัดทำระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาสินค้า

   • จัดเก็บข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องและสำคัญอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

   • รักษาความลับของบริษัทฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลด้านการขายและการตลาดอย่างเคร่งครัด

   • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ สภาวะตลาดรวมถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาสินค้าใหม่และสินค้านวัตกรรม และนำมาจัดทำแผนการตลาดร่วมกับแผนกขาย และทบทวนปรับแผนทุกไตรมาส

   • เข้าพบลูกค้าร่วมกับแผนกขาย เพื่อรวบรวมข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์กับการพัฒนาสินค้าใหม่และสินค้านวัตกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

   • เข้าพบลูกค้าร่วมกับแผนกวิชาการ แผนกขาย เพื่อส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดยอดขาย

   • มองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ สินค้าใหม่ บริษัทผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อการขยายตลาด

   • เสนอโครงการทดลองและติดตามผลการทดลองสินค้าจากลูกค้าหรือสถาบันการศึกษาร่วมกับผู้จัดการแผนกขาย เพื่อสร้างยอดขายเพิ่มเติม

   • ร่วมผลักดันสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดร่วมกับแผนกขาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

   • เพศชาย อายุ 28-35 ปี

   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   • ประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร หรือ การตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี

   • ต้องขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว

   • มีความรับผิดชอบ, มีวินัย,คล่องแคล่ว, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความละเอียด รอบคอบ ,มีความคิดสร้างสรรค์ และ ตรงต่อเวลา

   • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดเป็นประจำได้

   • มีทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์

   • สามารถทำงานพื้นที่กลางแจ้ง ในการดูแลผลผลิตการเกษตรสำหรับงานนวัตกรรม

VALUE CREATOR

for FOOD, DRUG and COSMETIC INDUSTRIES

We are the leading company in importing and manufacturing of food additives, food ingredients. We are certified according to quality system ISO 9001:2000 for over 36years. We are now seeking competent and knowledge personnel for our company growth in the positions below.


Welfare

 • Uniform
 • Social Security Fund
 • Workmen’s Compensation Fund
 • Life ,Accident, Insurance
 • Attendance Bonus
 • Annual Vacation (12 days)
 • Bonus (based on performance & Company profit)
 • Salary & Performance Reviews
 • Provident Fund
 • Sports day - Company Trip once a year
 • New Year Party once a year
 • Contributions and subventions for marriage, childbirth, funeral, etc.
 • Basket for patient
 • Yearly health check up
 • First Aid Room
 • Commission and Incentive
 • Gasoline, Transportation depreciation, Mobile phone allowance (relate to position)
 • Travel expenses
 • Public Training
 • Training In House
 • Career Path
 • Free Parking
 • Other Benefits
 • Working Day & Time from Mon & Fri 8.00-17.30 Hrs.

APPLY NOW

Nutrition Sc .Co.,Ltd.
47/2 Moo 6 Puttamonton sai 4 Rd., Gratumlom, Sampran, Nakhonpathom 73220 Thailand
Tel: (66) 02‐840‐4300 ext. 4315
Fax: (66) 02-840-4300


Email: recruit@nutritionsc.co.th
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.